Handelsbetingelser

 

Alle tilbud og opgaver er underlagt Mediesitters handelsbetingelser.

Fortrolighed

Samarbejdet imellem Mediesitter og dig som kunde er fortroligt. Mediesitter opbevarer kun oplysninger om adgang til kundens systemer efter aftale. Dit materiale udleveres ikke til andre.

Priser og afgivne tilbud må ikke oplyses til andre.

Priser

Priserne angives altid uden moms.

Opgaver, der ønskes løst uden for vores normale arbejdstid, vil blive pålagt et gebyr på 50% af timeprisen / tilbudsprisen.

Opgaver skal løses hurtigere end normalt pålægges ligeledes et gebyr på 50% timeprisen / tilbudsprisen.

Betaling

Hjemmesider:

Halvdelen af det totale beløb betales, når tilbuddet er accepteret og startes op.

Resten faktureres, når opgaven er leveret – flyttet til rette domæne og fungerer fuldstændigt.

Administration, grafik og onlinemarketing:

Betalingsfristen er 8 arbejdsdage fra endt opgave / fakturadato.

Der et rykkergebyr på kr. 100,- ved første rykker.
Hvis 2. rykker er nødvendig, pålægges der ligeledes gebyr.

Betales der mod forventning ikke, tages der kontakt til en advokat mhp. inkasso.

Ejendomsret

Alt offentliggjort materiale leveret til dig er dit. Materiale og kreative oplæg m.v. fremsendt som forslag, men som ikke er godkendt/benyttet/offentliggjort tilhører Mediesitter og må ikke bruges af andre. Bruges disse af andre, faktureres du for det udførte arbejde.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Kunden er til en hver tid forpligtet til at overholde dansk lovgivning mht. det materiale, der leveres til brug på fx deres hjemmeside og de opgaver, der løses af Mediesitter. Mediesitter påtager ikke nogen form for ansvar for rigtighed eller lovlighed. I tilfælde af krav i forbindelse hermed overfor Mediesitter, er kunden forpligtet til at friholde Mediesitter for disse.

Mediesitter er ikke ansvarlig for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab, der måtte være foranlediget under udførsel af en aftalt opgave.

Mediesitter arbejde sker i henhold til dansk ret, og Mediesitter er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Mediesitter er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens systemer, herunder data, der befinder sig på kundens eller andres internetservere.

Fortrydelse

En opgave kan annulleres, hvis den ikke er påbegyndt.

Hvis den først er påbegyndt, kan du vælge at få opgaven kørt færdig, eller at vi stopper og fakturere dig for det tidsforbrug og ydelser, der må være foretaget. Hvis opgaven først er afsluttet, er der ikke nogen fortrydelsesret.

Ændring

Ændringer i en ordre vil ofte medføre ændringer i prisen. Omfanget af ændringen er afgørende for de endelige omkostninger. Alt efter hvor langt Mediesitter er med ordren, kan det påvirke leveringstidspunktet og ekstra omkostninger, hvorfor dette forbehold tages.

Korrektur

Mediesitter tilbyder et højt niveau i dansk, men det er altid dit ansvar at checke korrekturen for fejl og godkende den.

Hvis du ønsker det, kan vi sende teksten ud til en underleverandør, som kan korrekturlæse teksten. En korrekturlæsning er ikke inkluderet i prisen og forhandles separat.

Markedsføring

Mediesitter forbeholder sig ret til at anvende kundens navn, logo og billeder i markedsføringsøjemed på Medieistters hjemmeside og på sider/profiler på sociale medier.

Reklamation

Reklamation over fejl og mangler skal ske prompte og senest 2 dage efter levering / offentliggørelse.

Er fejlen Mediesitters, rettes fejlen straks. Er dette ikke tilfredsstillende gives nedslag i prisen i størrelse svarende til den procentvise del af opgaven.

 

Ret til ændringer forbeholdes – Susanne Hoff-Clausen, Mediesitter, juni 2020.